Reklamační řád

Reklamační řád

 

obchodní společnosti

KRÁSNÁ PÁLAVA s.r.o.

se sídlem Brno, Cacovická 66a, PSČ 61400

IČ: 28285069, DIČ: CZ28285069

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 58630

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.cafefara.cz

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Tento reklamační řád (dále jen „reklamační řád“) obchodní společnosti KRÁSNÁ PÁLAVA s.r.o., se sídlem Brno, Cacovická 66a, PSČ 61400, IČ: 28285069, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 58630 (dále jen „prodávající“) je nedílnou součástí Obchodních podmínek prodávajícího (dále jen „OP“) a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

1.2. Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“). Prodávající může upravit reklamace odlišně v případě podnikatelů, tj. osob, které jednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

1.3. Reklamační řád je nedílnou součástí OP. Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a OP ještě před objednáním zboží.  Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s OP a s tímto reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.

1.4. Definice pojmů obsažené v tomto reklamačním řádu mají přednost před definicemi v OP.

2. Odpovědnost Prodávajícího

2.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal;

 2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

 3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

 4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

 5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.2. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi v OP.

2.3. Ke zboží je přikládán daňový doklad a k některým druhům zboží záruční list. K reklamaci je třeba použít daňový doklad a záruční list, není-li ke zboží přiložen záruční list, slouží k uplatnění reklamace pouze daňový doklad.

3. Práva z odpovědnosti za vady Zboží

3.1. Kupující je povinen při zjištění jakékoliv vady zboží, součásti zboží, obalu zboží či příslušenství zboží, jednat neprodleně a je povinen poskytnout prodávajícímu veškerou potřebnou součinnost, přičemž v opačném případě se lhůty stanovené pro jednání prodávajícího prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl potřebnou či požadovanou součinnost.

3.2. Kupující v den převzetí řádně zkontroluje neporušenost a úplnost zboží, neporušenost a úplnost obalu zboží a kompletnost příslušenství zboží.

3.3. Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování musí kupující ihned řešit s dopravcem zboží, přičemž současně je kupující povinen sepsat vady do předávacího protokolu (přepravního listu). Kupující není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje prodávajícího.

3.4. Při osobním odběru kupujícím, je okamžik převzetí zboží okamžikem přechodu nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího. Nároky z vad zjistitelných při převzetí zboží může kupující uplatnit pouze pokud prokáže, že tyto vady (např. chybějící příslušenství) mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží.

3.5. Reklamaci zboží může kupující dle své volby uplatnit osobně v sídle prodávajícího nebo reklamované zboží zaslat přepravní službou na adresu sídla prodávajícího.

3.6. V případě, že kupující bude zasílat zboží prodávajícímu je povinen kupující zabalit reklamované zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. U křehkého zboží je kupující povinen zásilku označit příslušnými symboly. Zásilka musí obsahovat reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), čitelnou kopii prodejního dokladu a originál řádně vyplněného záručního listu (byl-li vydán), detailní popis reklamované závady a správné kontaktní údaje kupujícího minimálně v rozsahu doručovací adresy, kontaktního telefonického spojení a kontaktní e-mailové adresy.

3.7. Kupující je povinen prokazatelným způsobem doložit, že zboží bylo zakoupeno v internetovém obchodě prodávajícího nebo v prodejně prodávajícího.

3.8. Práva z odpovědnosti za vady zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla (stačí splnění pouze jednoho bodu):

 1. mechanickým poškozením zboží;

 2. nedovolenými zásahy do zboží, mechanickým poškozením nebo byly-li odstraněny nebo poškozeny plomby v případě, že je zboží plombami opatřeno;

 3. použitím nesprávných náplní;

 4. elektrickým přepětím (spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek;

 5. nesprávným užíváním, nesprávným zacházením, nesprávným použitím či zanedbáním péče o zboží či ošetřováním zboží v souladu s jeho přirozenou životností, jakož i nesprávným skladováním či uchováním;

 6. užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu;

 7. užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání;

 8. používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem či prodávajícím určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy zboží;

 9. neodbornou a nesprávnou instalací a obsluhou;

 10. pokud předložený záruční list vykazuje známky provedených změn údajů nebo je-li na zboží odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listu;

 11. poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami;

 12. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů;

 13. neschválenými či nevhodnými úpravami či opravami (nátěry, ohýbání atd.);

 14. poškozením třetí osobou, živelnou katastrofou, přírodními živly nebo vyšší mocí;

 15. použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití.

3.9. Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním, u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo zboží při převzetí kupujícím. Rovněž prodávající neodpovídá za vady, které vyplývají z povahy věci.

3.10. Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál (např. baterie, akumulátor), použije se životnost místo záruky za jakost. Životnost může být uvedena časově, v době zboží nebo v počtu použití. U zboží může být uvedena více než jedna z těchto životností. K úspěšnému uplatnění reklamace je nutné dodržet všechny uváděné podmínky, přičemž životnost při běžném užívání nejvýše 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak. Právo kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující musí přihlížet ke skutečnosti, že záruka se nevztahuje na opotřebení zboží nebo jeho dílů způsobené obvyklým užíváním a nelze ji tak zaměňovat s životností.

3.11. Na dárky, které prodávající poskytuje kupujícímu bezplatně v rámci kupní smlouvy na jiné placené zboží, nelze uplatnit záruku ani odpovědnost za vady nad rámec zákona. V případě odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen zboží, které je poskytované jako dárek vrátit v původním stavu prodávajícímu.

3.12. Jako doklad o záruce vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží doklad o zakoupení (daňový doklad) se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky (zejména název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo).

3.13. Záruční list musí obsahovat název nebo obchodní firmu, IČ a sídlo prodávajícího. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení zboží obsahující údaje jako záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruční doba, určí prodávající podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

4. Záruční doba

4.1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí boží, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data spotřeby vyznačeného na obalu zboží.

4.2. Pro kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně, je-li to u daného typu zboží výslovně uvedeno, takto uvedená lhůta má přednost.

4.3. Lhůta končí dnem, který se číselným označením shoduje se dnem, kdy započala a o příslušný počet měsíců později.

4.4. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době.

4.5. V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží pokračuje původní záruční doba a neběží nová lhůta, rozhodující je lhůta začínající běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

4.6. Projeví-li se vada zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, pokud není prokázán opak.

4.7. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v opravě.

5. Práva z vad Zboží

5.1. Práva z vad zboží upravuje NOZ.

5.2. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud prodávající kupujícího před převzetím zboží upozornil, že zboží má vadu či je opotřebené, nebo pokud kupující vadu sám způsobil.

5.3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech uvedených v NOZ a zákoně. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné v okamžiku, kdy je mu předáno nebo doručeno písemné prohlášení kupujícího opatřené jeho vlastnoručním podpisem o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky dle §2001 a násl. NOZ V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen vrátit prodávajícímu kompletní zboží včetně veškerého příslušenství.

5.5. Pokud má vadu zboží, které bylo prodáno jako použité nebo bylo prodáno se slevou zohledňující jeho nižší kvalitu v době prodeje, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

5.6. Nesprávnou míru a hmotnost potravin a potravinových výrobků reklamuje kupující před ochutnáním potravin či potravinového výrobku.

6. Vyřízení reklamace

6.1. Kupujícímu musí být reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající a kupující nedohodnou na delší lhůtě.

6.2. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace v souladu s ustanovením § 605 NOZ. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Lhůta 30 dnů není závazná vůči kupujícímu, který je podnikatelem.

6.3. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně vyzkoušení nebo demontáže zboží).

6.4. Kupující při uplatnění reklamace je povinen předat zboží čisté v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami včetně všech součástí a příslušenství, dále je kupující povinen ze zboží odstranit náplně a odpojit zdroje napájení, jakož i odstranit případná zabezpečení či překážky užití.

6.5. V případě, že kupující nedodá zboží kompletní a jeho kompletnost je nezbytná ke zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících částí.

6.6. Prodávající při převzetí zboží k reklamačnímu řízení neodpovídá za náplně zboží a informace kupujícího, jež jsou součástí zboží přebíraného k reklamaci, ani za případnou ztrátu takových náplní a informací.

6.7. Při uplatnění reklamace obdrží kupující písemné potvrzení - reklamační protokol, který mu slouží jako doklad při vypořádání reklamace. Kupující je povinen při sepisování reklamačního protokolu uvést veškeré požadované údaje, jejichž úplnost a správnost potvrzuje podpisem reklamačního protokolu. V reklamačním protokolu jsou informace, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je kupujícím požadován. Pokud kupující výrobek do reklamačního řízení zaslal přepravní službou, obdrží reklamační protokol e-mailem.

6.8. Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného zboží. Kupující o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

7. Odmítnutí přijetí do reklamace

7.1. Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí zboží do reklamace, pokud je zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti. Prodávající je rovněž oprávněn odmítnout převzít zboží, které nesplňuje podmínky pro předání zboží při reklamaci.

7.2. Prodávající je oprávněn odmítnou reklamaci zboží také v případě, že zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.

7.3. Z důvodu bezpečnosti při převážení zboží a další manipulaci je prodávající oprávněn odmítnout reklamaci zboží také v případě, že z něho nebyla odstraněna závadná či nebezpečná látka či součást či náplň.

8. Vyzvednutí Zboží ze záruční opravy

8.1. Po vyřízení reklamace prodávající informuje kupujícího buď prostřednictvím SMS, e-mailem nebo telefonicky. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno na adresu kupujícího.

8.2. Prodávající vydá, případně zašle, kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace.

8.3. Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován, tato lhůta nemůže uplynout dříve než 60 dnů od podání reklamace.

8.4. V případě, že reklamace není převzata kupujícím nejpozději posledním dnem lhůty, bude prodávajícím účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení zboží ve výši Kč 100,-- + DPH za každý den prodlení.

8.5. Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

8.6. Při výdeji zboží či proplacení dobropisu v hotovosti po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může prodávající odmítnout zboží vydat či proplatit dobropis, aniž by byl prodávající v prodlení. Je-li kupujícím právnická osoba, pak dojde k výdeji zboží či proplacení dobropisu pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.6.2016 a nahrazuje veškerá předchozí znění. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

9.2. Práva kupujícího vyplývající z NOZ a platných právních předpisů nejsou tímto reklamačním řádem dotčena.

 

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je

Česká obchodní inspekce
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2
Web: http://www.coi.cz
IČ: 00020869, DIČ: CZ00020869

Registrační číslo ÚOOU – 00041245